I. OBJECTE

Aquestes condicions específiques de compra d'entrades (en endavant les Condicions Específiques de Compra), regulen l'adquisició per part de l'usuari (en endavant l'Usuari) d'entrades d'accés a l'Exposició The Zone of Hope (des d'ara Entrades) ofertes per Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. (des d'ara SGAB) a través del Lloc Web.

S'entendrà per Entrades aquelles que poden adquirir-se a través del Lloc Web en cada moment i que s'especifiquen en el procés de compra. La compra d'entrades queda supeditada al fet que l'Exposició es trobi oberta al públic i hi hagi disponibilitat de places en la mateixa.

L'Usuari que adquireixi Entrades a través d'aquest Lloc Web, es compromet a complir les normes de l'Exposició i la resta de normativa específica existent a disposició de l'Usuari en el present Lloc Web.

L'Usuari es compromet a utilitzar el present servei de compra d'entrades d'acord amb la llei, amb el que disposa aquestes Condicions Específiques de Compra, la moral, els bons costums generalment acceptades, i l'ordre públic. L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il•lícits, contraris al que estableixen les presents Condicions Específiques de Compra o, de forma lesiva per als drets i interessos de SGAB o de tercers, o de qualsevol altra forma que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web impedint la seva normal utilització per part dels Usuaris.

Sense l'expressa acceptació de les presents Condicions Específiques de Compra no podrà dur a terme l'adquisició d'entrades des del Lloc Web. L'Usuari, sota la seva responsabilitat, ha de llegir atentament les Condicions Específiques de Compra a cadascuna de les ocasions en què es proposi adquirir Entrades des del Lloc Web. Si l'Usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Específiques de Compra o amb les Condicions Generals, no podrà per tant d'operar a través del Lloc Web.

SGAB no garanteix la disponibilitat i continuïtat del servei de compra d'entrades aquí regulat, quedant exonerada de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin originar-se per la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament d'aquest servei de compra d'entrades. Així mateix, SGAB no garanteix la fiabilitat de la seva Pàgina Web ni l'accés al servei de compra d'entrades.

SGAB es reserva la facultat de modificar el contingut de les presents Condicions Específiques de Compra a qualsevol moment, i és responsabilitat de l'Usuari la seva deguda lectura en el moment de cada accés i / o utilització.

II. USUARIS

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat legal necessària per a obligar al compliment de les presents Condicions Específiques de Compra, així com per utilitzar i contractar a través del Lloc Web.

Aquest lloc web ha estat desenvolupat per a clients finals, de manera que els serveis als quals es pot accedir a través del mateix, no van dirigits a empreses majoristes, minoristes, ni cap tipus d'intermediari. Per tant, l'Usuari reconeix i accepta que el Lloc Web és, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i manifesta que els productes o serveis adquirits o contractats a través del Lloc Web seran per a ús o consum propi, quedant sota la seva responsabilitat l'accés , utilització, ús o consum dels productes o serveis oferts en el Lloc Web per part de tercers que accedeixin, utilitzin o contractin en nom seu. En aquest sentit, l'Usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització del Lloc Web dels seus serveis, es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari declara que tota la informació per ell subministrada en el curs de la utilització del Lloc Web, i especialment, en el curs del procés de compra d'entrades és vertadera, completa i precisa.

III. PROCEDIMENT DE COMPRA D'ENTRADES

Les Entrades que poden adquirir-se a través del Lloc Web, de conformitat amb el procediment que s'estableix aquí seran vàlides per a l'accés a l'Exposició que per a cada tipologia d'entrada correspongui, únicament per a les dates i horari concertat.

SGAB queda exonerada de tota responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'incompliment per part de l'Usuari del procediment de Compra d'entrades descrit en la present clàusula així com a la resta de les Condicions Específiques de Compra.

A continuació es detalla el procediment de compra:

III.I. Procediment de Compra

L'Usuari haurà de seguir els següents passos per completar el procediment d'adquisició de les Entrades.

A.- Introdueix les teves dades

Es demanaran a l'Usuari aquelles dades de caràcter personal necessàries per a la Compra d'entrades, identificats amb (*) els de caràcter obligatori, així com aquells altres optatius que SGAB estimi convenients.

L'Usuari podrà selecciona la pertinença o no a una família nombrosa, en aquest cas, obtindrà un descompte del 50% del preu de les Entrades.

Així mateix haurà de marcar la declaració que tots els assistents són majors de 13 anys, en cas de no marcar aquesta casella, l'Usuari no podrà continuar amb la compra.

Finalment haurà d'indicar el nombre d'entrades que desitgi adquirir.

Un cop degudament completades les dades anteriors, l'Usuari haurà de punxar el botó Següent per a prosseguir amb la Compra d'Entrades.

B.- Selecciona el dia que vols venir

L'Usuari haurà d'indicar la data en què vol visitar l'Exposició, podrà visualitzar fins a tres mesos des de la data en què s'estigui realitzant la compra.

C.- Selecciona l'hora en què vols venir

L'Usuari haurà d'indicar la franja horària en què desitja realitzar la visita a l'Exposició.

Totes les Entrades adquirides per l'Usuari hauran usar-se en la mateixa franja horària seleccionada.

D.- Resum de la compra

L'Usuari visualitzarà la Compra d'entrades acumulada fins al moment amb indicació de l'import total de la mateixa, IVA inclòs, la data i la franja horària seleccionada per a la visita.

L'Usuari visualitzarà un avís indicant la necessitat d'arribar a l'Exposició amb deu (10) minuts d'antelació a l'hora reservada en la seva Entrada.

En cas que l'Usuari sigui client d'alguna de les societats del grup Agbar (entenent-se com a tal Societat General d'Aigües de Barcelona, SA i totes les entitats participades directament o indirectament per aquesta, amb independència de la participació que tingui en elles) podrà obtenir un total de quatre (4) Entrades gratuïtes o fins a sis (6), en el cas de formar part d'una família nombrosa.

Per acreditar-ho en el moment de la visita a l'Exposició, haurà d'aportar una factura del subministrament d'aigua dels últims 4 últims mesos o el document nacional d'identitat on consti el codi postal introduït per l'usuari en el procés de compra, que ha de coincidir amb un municipi on el subministrament de l'aigua sigui realitzat per alguna de les empreses del Grup Agbar.

L'Usuari haurà de llegir i acceptar les següents condicions particulars:

- He llegit i accepto les condicions d'accés i confirmo que totes les persones que m'acompanyen el dia de la visita compleixen les esmentades condicions.

- He llegit i accepto la política de compres i la política de privacitat.

L'Usuari haurà de llegir i, en cas d'estar interessat, acceptar les següents finalitats d'ús de les seves dades personals:

- Accepto que les meves dades siguin enviats a Aigües de Barcelona per rebre informació i publicitat relativa a esdeveniments relatius al sector de l'aigua (Política de privacitat Aigües de Barcelona).

- Accepto que les meves dades personals s'utilitzin per a finalitats estadístiques.

Finalment l'Usuari haurà de Confirmar la correcció de les dades de la Compra d'Entrades, si les Entrades resultessin gratuïtes per a l'Usuari, directament seran generades juntament amb un codi QR.

F.- Dades de pagament

El pagament de les Entrades es realitzarà a través de Paypal, i remetre a l'Usuari a la plataforma de pagament.

L'Usuari haurà d'introduir les dades de pagament sol•licitades per poder efectuar posteriorment el càrrec de l'import corresponent a la Compra d'entrades.

Un cop realitzat el pagament, es generaran les Entrades adquirides juntament amb un codi QR.

Un cop emesa l'entrada, l'Usuari la podrà cancel•lar, fins 24h abans, mitjançant del codi de cancel•lació inclòs en el correu electrònic rebut. El reemborsament es realitzarà a través de Paypal en un màxim de 30 dies.

La Compra d'entrades a través del lloc web resta condicionada a la lectura i acceptació de les presents Condicions Específiques de Compra, així com de les condicions generals en allò que sigui aplicable. En cas contrari la Compra d'entrades no podrà completar-se.

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Específiques de Compra fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de condicions específiques de Compra i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial a les presents condicions específiques de Compra, hagués d'afectar de forma integral.